Fundats for Dansk Industris og Håndværks Medaljefond i Østjylland

§1: Navn

Fondens navn er Dansk Industris og Håndværks Medaljefond i Østjylland omfattende de fra januar 2007 nye kommuner Randers, Norddjurs, Syddjurs, Favrskov, Aarhus, Silkeborg og Skanderborg (det tidligere Aarhus Amt).


§2 Hjemsted

Fondens hjemsted er Aarhus Kommune og fondens adresse er det sted, hvorfra fondsbestyrelsen til enhver tid lader fonden administrere.


§3 Formål

Fondens formål er at tiltrække interesserede og kvalificerede unge til erhvervsfaglige uddannelser samt at højne det faglige uddannelsesniveau blandt lærlinge indenfor industriens fremstillings- og reparationsområder.

Fondens formål søges opfyldt gennem:
Belønning af særlig veludførte svendeprøver og afsluttede skoleprøver ved uddeling af fondens medaljer og legater ved en årlig medaljefest.
Fremhæve de virksomheder, der har uddannet medaljemodtagere, som gode læresteder med et højt fagligt stade.


§4 Økonomi

Fondskapitalen udgør d.kr. 250.000. Fondens bestyrelse er ansvarlig for forvaltning af fondskapitalen.

De årlige udlodninger foretages med midler fra fondens formueafkast og med midler fra gaver, arv, sponsorater og lignende, såfremt giver / testator i overensstemmelse med fondslovgivningen har truffet bestemmelse om, at midlerne må anvendes til uddeling.

Fondens bestyrelse bemyndiges af stifterne til at disponere over fondens kapitalaktiver til afholdelse af nødvendige omkostninger til fondens administration, dog max. 10% af kapitalen. Fonden kan foretage fradrag for henlæggelser til konsolidering af fondskapitalen med indtil 25% af de i indkomståret foretagne uddelinger til almen velgørende eller på anden måde almennyttige formål.

Anbringelse af fondskapitalen skal ske efter de af Justitsministeriet til enhver tid fastsatte regler for anbringelse af legatmidler.

Der udbetales ikke bestyrelseshonorar.


§5 Rettigheder

Der er ikke tillagt stifterne eller andre særlige rettigheder


§6 Udlodning

I overensstemmelse med denne fundats’ §3 kan fondens belønninger tildeles virksomheder med forretningsadresse i de i §1 anførte kommuner og disses lærlinge, såfremt virksomhederne er medlemmer af DI eller Aarhus Haandværkerforening og den givne erhvervs- eller lærlingeuddannelse er optaget på den i §6 nedenfor nævnte liste.

Lærlinge kan kun komme i betragtning såfremt de siden sidste medaljeuddeling har afsluttet en erhvervsfaglig uddannelse indenfor industri eller håndværk, og såfremt den virksomhed, hvori den pågældende er ansat, er organiseret i en forhandlingsberettiget og uddannelsesansvarlig arbejdsgiverforening.

Bestyrelsen træffer samtlige med legatuddelingen nødvendige beslutninger, herunder legaternes størrelse og antal samt valg af legatmodtager.

Bestyrelsen vedtager i den forbindelse retningslinjer for proceduren omkring indstilling og udvælgelse af medaljemodtagere, herunder disses antal, samt legatportionernes størrelser. De til enhver tid gældende retningslinjer skal fremgå af fondens bestyrelsesprotokol.

I fondens til enhver tid gældende retningslinjer for proceduren omkring indstilling og udvælgelse af medaljemodtagere skal som bilag forefindes en samlet fortegnelse over de erhvervsuddannelser, der kan deltage i medaljeuddelingen.

Listen føres og redigeres af medaljefondens bestyrelse på baggrund af fortegnelser fra DI og Aarhus Haandværkerforening over de nævnte organisationer repræsenteret indenfor industri eller håndværk.


§7 Ledelse

Fonden ledes af en bestyrelse bestående af seks medlemmer, der skal være myndige, vederhæftige og uberygtede.

Det forudsættes at de til enhver tid indvalgte bestyrelsesmedlemmer er medlem af enten DI eller Aarhus Haandværkerforening.

Bestyrelsens formand vælges af bestyrelsens medlemmer blandt disse.

Antallet af bestyrelsesmedlemmer kan, såfremt der er enighed herom, udvides til indtil 10 efter tilslutning fra de involverede organisationer.

DI og Aarhus Haandværkerforening udpeger blandt sine respektive medlemmer hver halvdelen af det til enhver tid gældende antal bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for tre år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Hvert år er to medlemmer – et fra hver af de deltagende organisationer – på valg.

Bestyrelsesmedlemmerne skal udtræde såfremt medlemmet ikke længere er erhvervsaktiv på en virksomhed med medlemskab af DI eller Aarhus Haandværkerforening. Den pågældende organisation udpeger i så fald en stedfortræder.

Bestyrelsesbeslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed med mindre der i fundatsen andet sted eller i retningslinjerne er skærpede krav.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst to bestyrelsesmedlemmer fra hver af de to organisationer er repræsenteret.

Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden.

Det påhviler bestyrelsen at føre en protokol. I denne indføres fundatsen, retningslinjer nævnt i §6 samt oplysninger der måtte være af interesse for fonden. Herunder referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Der føres endvidere en liste over den til enhver tid udpegede bestyrelse.


§8 Regnskab

Bestyrelsen skal hvert år aflægge regnskab over fondens formue, indtægter og udgifter. Det årlige regnskab skal forsynes med bestyrelsens underskrifter inden seks måneder efter regnskabsårets udløb.

Fondens regnskabsår løber fra 01.07. til 30.06.


§9 Revision

Med virkning fra indkomståret 2015 skal regnskabet ikke revideres.


§10 Fundatsændringer

Bestyrelsen kan foretage ændringer i denne fundats såfremt der i bestyrelsen er kvalificeret flertal herfor.

Ved kvalificeret flertal forstås at mindst 2/3 af de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer er repræsenteret på mødet, og at forslaget vedtages med 2/3.

Er der ikke på mødet repræsenteret 2/3 af de stemmeberettigede, men forslaget vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af de repræsenterede stemmeberettigede indkaldes snarest muligt til nyt møde, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af de repræsenterede stemmeberettigede.


§11 Opløsning

Såfremt fondens bestyrelse skønner, at der ikke er udsigt til, at fondskapitalen kan øges gennem bidrag og sponsorater, således at formueafkastet kan dække sædvanlige udgifter ved det opfølgende års medaljeuddeling, forpligter bestyrelsen sig til at søge fonden opløst i henhold til gældende lovgivning.

Beslutning herom træffes ved kvalificeret flertal jf. ovenfor.

I tilfælde af beslutning om at søge fonden opløst, er bestyrelsen forpligtet til at søge fondskapitalen anvendt til uddannelsesformål, der kommer medlemmer af DI og Aarhus Haandværkerforening til gode.

Aarhus 6. november 2014.